Adaptacja projektu gotowego

Adaptacja projektu gotowego jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Przez adaptację rozumie się dostosowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Ponieważ zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego projekt gotowy musi zostać adaptowany, po jego zakupie inwestor powinien skontaktować się z projektantem adaptującym.

Do podstawowych obowiązków projektanta adaptującego projekt gotowy należy:

 • opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Prawo ochrony środowiska), wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi polskimi normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
 • zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób mających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
 • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z przepisów,
 • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
  – stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  – uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • projektant ma obowiązek sprawdzić i dostosować dokumentację projektu gotowego pod względem zgodności z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia;
 • przystosować dokumentację projektu gotowego do miejscowych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu;
 • projektowany zakres zmian w projekcie nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu,
 • uzupełnić tabelki na stronie tytułowej i na wszystkich rysunkach, przez podanie nazwy i adresu obiektu, imienia i nazwiska autora projektu budowlanego (adaptującego projekt), numeru i specjalności jego uprawnień budowlanych oraz daty i podpisu.
 • załączyć ksero z nadania uprawnień projektowych projektantów wykonujących adaptację projektu;
 • załączyć ksero z aktualnego wpisu projektantów wykonujących adaptację projektu na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów,
 • załączyć oświadczenie projektanta adaptującego projekt o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant adaptujący projekt gotowy i dostosowujący go do warunków miejscowych jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art.20 ustawy – Prawo budowlane, przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za zgodność projektu z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia. Jednocześnie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego na budowie przejmuje na siebie również projektant adaptujący projekt.
Adaptację projektu i zmiany w projekcie mogą dokonywać biuro projektowe lub architekt lokalny (dla danej inwestycji), znający warunki zagospodarowania terenu oraz posiadający doświadczenie na danym rynku lokalnym, odpowiednie uprawnienia i opłacone izby branżowe. Nasza Pracownia wykonuje adaptację projektów na terenie Wrocławia i okolic.
Wszystkie projekty z katalogu Pracowni Projektowej ARCH-DOM chronione są prawem autorskim. Jako autorzy projektów, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tych projektów do celów projektowych, handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nich zmian ponad wymienione w dokumentacji bez naszej wiedzy i zgody.

DOPUSZCZALNE ZMIANY W RAMACH ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO:

 • zmiana fundamentów wynikająca z dostosowania do lokalnych warunków gruntowych oraz zmian w zakresie podpiwniczenia;
 • zmiany w zakresie podpiwniczenia;
 • zmiana usytuowania ścianek działowych (niekonstrukcyjnych) przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów;
 • zmiana rodzaju stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości;
 • zmiana nachylenia połaci dachowych do 10% (do 5 stopni) pod warunkiem zachowania formy architektonicznej i dostosowania konstrukcji;
 • zmiana pokrycia dachu przy zachowaniu odpowiedniej nośności konstrukcji więźby dachowej;
 • zmiana materiałów ściennych, wykończeniowych i izolacyjnych – przy zachowaniu wytrzymałości, izolacyjności termicznej i akustycznej;
 • zmiana kolorystyki zewnętrznej budynku;
 • zmiany w projektach instalacji wewnętrznych wynikająca ze zmian materiałowych lub dostępności mediów pod warunkiem zachowania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego;
 • realizacja według lustrzanego odbicia

Powyższe zmiany powinny być naniesione na projekcie techniką trwałą i czytelną w kolorze czerwonym lub wykonane rysunki zamienne dołączone jako aneks i podpisane wyłącznie przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia, zachowując obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego. Wprowadzenie innych zmian do projektu niż wyżej wymienione wymaga zgody autora projektu lub Pracowni Projektowej ARCH-DOM.
Wszystkie zmiany, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone do projektu jednorazowo i nie upoważniają projektanta do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego.