Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego archdom.pl, dostępnego pod adresem www.archdom.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług/Produktów. Każdy Użytkownik sklepu archdom.pl ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.archdom.pl prowadzony jest przez Grzegorza Majewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARCH-DOM Grzegorz Majewski, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, REGON 276889940, NIP 6391452406.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Konsumentów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną lub mailową.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca/Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca/Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 5. Sklep Internetowy www.archdom.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 6. Dane kontaktowe dla Konsumentów znajdują się w zakładce Kontakt na stronie Sklepu archdom.pl.
 7. Do korzystania ze Sklepu archdom.pl niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 8. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 9. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym archdom.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W przypadku obniżek cen Produktów, Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku Produktów, które są oferowane w sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 10. Informacja o cenie Produktu podawana na stronie www.archdom.pl ma charakter wiążący od momentu jej podania podczas procedury składania Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym archdom.pl, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.
 11. Sprzedawca ma prawo obniżać ceny Produktów o ustalone przez siebie kwoty, w ustalonym przez siebie czasie, jak również odwoływać je w każdym czasie. Dodatkowo Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne, które objęte są odrębnymi regulaminami. Akcje promocyjne mogą ale nie muszą łączyć się z obniżkami cen Produktów, o których mowa w zdaniu pierwszym.
II. DEFINICJE
 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. KLIENT– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. KONSUMENT– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, usługa bądź prawo będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: www.archdom.pl.
 8. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – firma ARCH-DOM Grzegorz Majewski z siedzibą w Wilkszynie, przy ul. Św. Huberta 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr REGON 276889940, NIP 6391452406, adres poczty elektronicznej: pracownia@archdom.pl, nr telefonu: +48 515 947 858.
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży albo wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. USŁUGA – wszelkie usługi świadczona przez Usługodawcę (w tym drogą elektroniczną i telefoniczną) na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego archdom.pl dostępnego pod adresem www.archdom.pl,
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. USŁUGA DODATKOWA – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Konsumenta poza Sklepem Internetowym archdom.pl w związku z Produktem (np. modyfikacja projektu gotowego pod kątem indywidualnych wymagań Konsumenta),
 13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Klient może kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego archdom.pl, drogą mailową lub drogą telefoniczną wybrane przez siebie Produkty.
 2. W przypadku Zamówień dokonanych przez Klienta drogą mailową lub drogą telefoniczną, Sprzedawca potwierdzi otrzymanie zamówienia, przesyłając Klientowi stosowną wiadomość email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Klient zobowiązany jest na potwierdzenie podanych w Zamówieniu danych i chęci zawarcia Umowy sprzedaży w ciągu 3 ( słownie: trzech) dni roboczych.  W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, Klient nie potwierdzi zamówienia, zamówienie może zostać anulowane.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy archdom.pl, należy wejść na stronę internetową www.archdom.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym archdom.pl i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje (Formularz Zamówienia).
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia oraz zawarcie Umowy sprzedaży możliwe są wyłącznie po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.3 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez: wiadomość mailową dostarczoną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje po telefonicznym potwierdzeniu przez Sprzedawcę oraz przesłaniu Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą telefonicznego potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia oraz otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Konsumentem, Zamówienie może zostać anulowane.
 7. Nabycie Produktu/ Usługi obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez : (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2 lub 3.7.2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 9. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę doręczenia wiadomości e-mail z fakturą na adres e-mail Klienta. Przez doręczenie rozumie się przesłanie wiadomości e-mail z fakturą na serwer pocztowy Klienta.
IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, z zastrzeżeniem pkt. 4.1.3 niniejszego regulaminu
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
   • Bank: mBank SA. Numer rachunku: 91 1140 2004 0000 3102 4670 2171.
  3. Płatność gotówką za pobraniem nie jest dostępna dla zamówień przekraczających wartość zamówienia wynoszącą powyżej 5000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) lub zamówień produktów, określonych jako produkty ” na zamówienie”.
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki , Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • przesyłka kurierska,
  • przesyłka kurierska pobraniowa.
 4. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży. Powyższa zasada nie dotyczy Produktów oznaczonych jako produkty ” na zamówienie”. W tym przypadku termin realizacji zamówienia ustalany jest przez Sprzedawcę z Klientem Indywidualnie w trakcie potwierdzania zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin obowiązujący przy Produktach będących przedmiotem Zamówienia. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Produktem, Konsument powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
  • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
  • niekompletności przesyłki,
  • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Konsument powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 6. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. w szczególności imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego (w przypadkach, gdy wymaga tego przewoźnik), adresu e-mail lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (Formularza Zamówienia) lub w trakcie rozmowy telefonicznej. Podanie przez Klienta nieprawidłowych danych (zwłaszcza adresu e-mail) może uniemożliwić realizację Zamówienia przez Sprzedawcę.
VI. REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Św. Huberta 13, 55-330 Wilkszyn;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@archdom.pl
  3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Św. Huberta 13, 55-330 Wilkszyn;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@archdom.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Warunki zwrotu i wymiany. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Św. Huberta 13, 55-330 Wilkszyn.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkty/usługi na specjalnie zamówienie, niestandardowe).
  2. w odniesieniu do Produktu stanowiącego treść cyfrową bądź będącego usługą cyfrową postanowienia niższego paragrafu stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem art. 43h – art. 43q ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów, które w razie sprzeczności z niniejszym Regulaminem i gdy są od niego korzystniejsze, mają bezwzględne pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli ARCH-DOM rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ARCH-DOM utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a ARCH-DOM przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Przykładem treści cyfrowych, o których mowa powyżej, są Produkty w postaci kosztorysów, które mogą być oferowane wyłącznie w formie cyfrowej i dostarczany drogą elektroniczną (poprzez wiadomość e-mail) lub na dołączonym do Zamówienia nośniku cyfrowym, o czym Sprzedawca wyraźnie informuje w Sklepie.
  4. w przypadku Umów której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
IX. PRAWO WYMIANY PRODUKTU
 1. Niniejszy punkt Regulaminu nie narusza uprawnień Konsumenta do złożenia reklamacji zgodnie z pkt. 6 Regulaminu oraz do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zgodnie z pkt. 8 Regulaminu. Prawo wymiany Produktu, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu ma charakter dodatkowy, dobrowolny.
 2. Konsument, który zakupił Produkt w Sklepie Internetowym, może w terminie 365 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wymienić go na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym o tej samej lub innej wartości. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o wymianie Produktu może zostać złożone na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Św. Huberta 13, 55-330 Wilkszyn;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@archdom.pl
 3. Konsument w przypadku wymiany Produktu obowiązany jest ponieść, obok zapłaty ceny Produktu (w przypadku wartości wyższej niż zakupiony wcześniej Produkt Klient obowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, w przypadku wartości niższej Sprzedawca nie zwraca Konsumenowi różnicy ceny, o której mowa w pkt. 9.3.3 Regulaminu), następujące koszty:
 4. do 14 dni od momentu odebrania przesyłki, potraktujemy to jak zwrot projektu, w tym przypadku Konsument nie ponosi kosztów wymiany.
 5. od 14 do 30 dni możesz wymienić go jednokrotnie na inny ponosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 30% wartości zwracanego projektu oraz uzupełniając różnicę w cenie zakupu nowego projektu
 6. od 30 do 90 dni możesz wymienić go jednokrotnie na inny ponosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 40% wartości zwracanego projektu oraz uzupełniając różnicę w cenie zakupu nowego projektu,
 7. od 90 do 365 dni możesz wymienić go jednokrotnie na inny ponosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 50% wartości zwracanego projektu oraz uzupełniając różnicę w cenie zakupu nowego projektu,
 8. powyżej 365 dni projektów nie wymieniamy.
 9. W przypadku wyrażenia woli wymiany Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o wymianie Produktu, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Św. Huberta 13, 55-330 Wilkszyn.
 10. Wymieniany Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ślady użytkowania wynikają z korzystania z Produktu w zakresie koniecznym do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Dopuszcza się tylko jedną wymianę projektu na inny Produkt z oferty ARCH-DOM. Wymieniony projekt nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.
X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
XII. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

ARCH-DOM Grzegorz Majewski

ul. Św. Huberta 13,

55-330 Wilkszyn


www.archdom.pl
pracownia@archdom.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.