Regulamin
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest ARCHDOM z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Łukowska 22, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr REGON 276889940, NIP 6391452406.
 2. Sklep internetowy www.archdom.pl,  zwany dalej ARCHDOM prowadzi sprzedaż gotowych projektów architektoniczno-budowlanych i towarów z tym powiązanych zamieszczonych na stronie www za pośrednictwem sieci Internet.
 3. ARCHDOM dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt.
 4. Kontakt:
  a. E-mail: pracownia@archdom.pl
  b. Telefon: 515 947 858
 5. Kupującym w sklepie internetowym ARCHDOM może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest firma ARCH-DOM. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 7. Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży.
WYMAGANIA TECHNICZNE:
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce cookies.
PRZEDMIOT TRANSAKCJI: 
 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu ARCHDOM
 2. ARCHDOM dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 3. ARCHDOM ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji ARCHDOM niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty przez Kupującego zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty.
CENA: 
 1. Ceny towarów podawane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego towaru).
ZAMÓWIENIA: 
 1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.archdom.pl lub drogą mailową: pracownia@archdom.pl .
 2. Zamówienie można również złożyć telefonicznie w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 515 947 858
 3. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę).
 4. Kupujący upoważnia ARCHDOM do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
 5. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia ARCHDOM również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 6. Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego Sprzedającego oraz ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 8. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail .
 9. Sprzedający w ciągu 48 godzin w dni robocze potwierdzi przyjęcie zamówienia ze strony internetowej telefonicznie lub pocztą elektroniczną i uzgodni szczegóły dostawy.
 10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. ARCHDOM będzie upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
 11. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany w mailu potwierdzającym numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od ARCHDOM jego realizacji.
 12. Realizacja zamówienia projektu z oznaczoną na stronie dostępnością "na zamówieniei" (projekt koncepcyjny) jest uzależnione od zapłaty zadatku w wysokości 30% podanej ceny.
FORMY PŁATNOŚCI: 
 1. Wpłata na konto ARCHDOM przed wysyłką.
  W tym przypadku Kupujący decyduje sam o wpłacie kwoty za zakupy w placówce bankowej, za pomocą banków online, na poczcie bądź w innych placówkach przyjmujących takie wpłaty. Jeśli Kupujący wybiera tę formę zapłaty, otrzyma e-maila, który zawierał będzie dane do wpłaty, tytuł wpłaty, numer konta ARCHDOM oraz kwotę jaką należy wpłacić za towar.
 2. Płatność za pobraniem.
  W tym przypadku Kupującemu umożliwia się dokonanie zapłaty za zamówiony towar w momencie jego dostarczenia przez Pocztę Polską. Pracownik Poczty Polskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zamówienia.
DOSTAWA I TRANSPORT: 
 1. Czas wysyłki uzależniony jest od następujących czynników
  a) Przy płatności wpłata/przelew czas wysyłki jest naliczany od momentu wpłynięcia środków na konto.
  b) Jeżeli zamówienia dokonano w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub w dniu wolnym od pracy (sobota, niedziela i święta)- czas wysyłki ulega wydłużeniu o ilość dni wolnych.
  c) Jeżeli zamówienia dokonano po godzinie 14:00, czas wysyłki ulega wydłużeniu o 18 godzin.
 2. Zamówione towary Sprzedający wysyła w ciągu 3-7 dni roboczych od dnia przyjęcia i potwierdzenia zamówienia. Jeśli zaistnieją okoliczności szczególne, które uniemożliwią dotrzymanie ww. terminu, Kupujący zostanie natychmiast powiadomiony przez Pracownię.
 3. Dla projektów z oznaczoną dostępnością "na zamówienie" czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym.
 4. Koszty związane z dostarczeniem zakupionych towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa ARCHDOM.
 5. Przesyłki krajowe realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Standardowy termin doręczenia wynosi 2 do 4 dni roboczych od momentu wysłania.
 6. W przypadku Państwa nieobecności, Pracownik Poczty Polskiej pozostawia awizo z informacją, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę. Przesyłka czeka w tym miejscu na Państwa 14 dni od momentu wystawienia awiza. Po tym terminie towar zostaje zwrócony do ARCHDOM.
 7. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość i ogólny stan zamówionego towaru w obecności Pracownika Poczty Polskiej.
 8. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, należy w obecności Pracownia Poczty Polskiej, spisać protokół szkody, w protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków towaru i opakowania i następnie podpisany protokół przesłać do ARCHDOM.
REKLAMACJE: 
 1. W przypadku, kiedy odebrany towar jest niezgodny z umową należy zgłosić reklamację u Sprzedającego.
 2. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Kupującego zgłoszonych do Sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Sprzedający w celu rozpatrzenia reklamacji Kupującego dotyczących wymiany lub naprawy towaru może korzystać z opinii specjalistów.
ZWROTY:
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszt odesłania takiego produktu ponosi Kupujący.  Oświadczenie należy przesłać na adres: ARCH-DOM, 54-102 Wrocław ul. Łukowska 22
 2. Zwrotom nie podlegają także zgodnie z ustawą dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta:
  - pliki elektroniczne (np. Kosztorys, DWG) po otwarciu, usunięciu z nich oryginalnego opakowania; -
  - towary i usługi przygotowane specjalnie na zlecenie Klienta;
  - ze względu na charakter sprzedawanych produktów ( świadczenia które ze względu na ich charakter nie mogą zostać zwrócone) klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub zrezygnować z zapisanych na nośnikach danych komputerowych oraz danych przesłanych drogą mailową.
 3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres: ARCH-DOM, 54-102 Wrocław ul. Łukowska 22, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem materiały dodatkowe (np. CD, kosztorys, teczka, dziennik budowy), gratisy itp.
 4. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 5. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi, w związku w tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do ARCHDOM za pobraniem.
 6. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numery podane wyżej, lub kontakt mailowy na adres: pracownia@archdom.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Zawartość stron internetowych sklepu ARCHDOM nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez ARCHDOM danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).
 3. ARCHDOM zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację zawartą na stronach sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ARCHDOM oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.
 
© Copyright 2009  ARCH-DOM  Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies
Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności

ARCH-DOM podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na stronie ARCH-DOM w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów. ARCH-DOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. ARCH-DOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania
zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej ARCH-DOM stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę ARCH-DOM.