Poradnik Inwestora:

Prawo budowlane

Definicje

Technologie

Adaptacje projektów gotowych

Artykuły

Adaptacje projektów gotowych

Adaptacja projektu gotowego jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Przez adaptację rozumie się dostosowanie projektu do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Ponieważ zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego projekt gotowy musi zostać adaptowany, po jego zakupie inwestor powinien skontaktować się z projektantem adaptującym.

Do podstawowych obowiązków projektanta adaptującego projekt gotowy należy:

 • opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (Prawo ochrony środowiska), wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi polskimi normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
 • zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób mających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego,
 • sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikających z przepisów,
 • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie:
  - stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
  - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • projektant ma obowiązek sprawdzić i dostosować dokumentację projektu gotowego pod względem zgodności z normami i przepisami budowlanymi obowiązującymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia;
 • przystosować dokumentację projektu gotowego do miejscowych warunków lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych i uzbrojenia terenu;
 • projektowany zakres zmian w projekcie nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym na oryginale projektu,
 • uzupełnić tabelki na stronie tytułowej i na wszystkich rysunkach, przez podanie nazwy i adresu obiektu, imienia i nazwiska autora projektu budowlanego (adaptującego projekt), numeru i specjalności jego uprawnień budowlanych oraz daty i podpisu.
 • załączyć ksero z nadania uprawnień projektowych projektantów wykonujących adaptację projektu;
 • załączyć ksero z aktualnego wpisu projektantów wykonujących adaptację projektu na listę członków Izby Architektów lub Izby Inżynierów,
 • załączyć oświadczenie projektanta adaptującego projekt o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant adaptujący projekt gotowy i dostosowujący go do warunków miejscowych jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art.20 ustawy - Prawo budowlane, przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za zgodność projektu z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu składania projektu do zatwierdzenia. Jednocześnie obowiązki z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego na budowie przejmuje na siebie również projektant adaptujący projekt.
Nasza Pracownia nie wykonuje adaptacji projektów. Adaptację projektu i zmiany w projekcie mogą dokonywać biuro projektowe lub architekt lokalny (dla danej inwestycji), znający warunki zagospodarowania terenu oraz posiadający doświadczenie na danym rynku lokalnym, odpowiednie uprawnienia i opłacone izby branżowe.
Wszystkie projekty z katalogu Pracowni Projektowej ARCH-DOM chronione są prawem autorskim. Jako autorzy projektów, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tych projektów do celów projektowych, handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nich zmian ponad wymienione w dokumentacji bez naszej wiedzy i zgody.

DOPUSZCZALNE ZMIANY W RAMACH ADAPTACJI PROJEKTU GOTOWEGO:
 • zmiana fundamentów wynikająca z dostosowania do lokalnych warunków gruntowych oraz zmian w zakresie podpiwniczenia;
 • zmiany w zakresie podpiwniczenia;
 • zmiana usytuowania ścianek działowych (niekonstrukcyjnych) przy zachowaniu wymaganych przepisami i normami parametrów;
 • zmiana rodzaju stropów przy zachowaniu układu konstrukcyjnego oraz wymaganej wytrzymałości;
 • zmiana nachylenia połaci dachowych do 10% (do 5 stopni) pod warunkiem zachowania formy architektonicznej i dostosowania konstrukcji;
 • zmiana pokrycia dachu przy zachowaniu odpowiedniej nośności konstrukcji więźby dachowej;
 • zmiana materiałów ściennych, wykończeniowych i izolacyjnych - przy zachowaniu wytrzymałości, izolacyjności termicznej i akustycznej;
 • zmiana kolorystyki zewnętrznej budynku;
 • zmiany w projektach instalacji wewnętrznych wynikająca ze zmian materiałowych lub dostępności mediów pod warunkiem zachowania obowiązujących norm technicznych i przepisów prawa budowlanego;
 • realizacja według lustrzanego odbicia
Powyższe zmiany powinny być naniesione na projekcie techniką trwałą i czytelną w kolorze czerwonym lub wykonane rysunki zamienne dołączone jako aneks i podpisane wyłącznie przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia, zachowując obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego. Wprowadzenie innych zmian do projektu niż wyżej wymienione wymaga zgody autora projektu lub Pracowni Projektowej ARCH-DOM.
Wszystkie zmiany, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone do projektu jednorazowo i nie upoważniają projektanta do sprzedaży zmienionego projektu jako indywidualnego. 
© Copyright 2009  ARCH-DOM  Wszelkie prawa zastrzeżone

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies
Dowiedz się więcej na temat polityki prywatności

ARCH-DOM podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na stronie ARCH-DOM w chwili ich umieszczania. Niemniej istnieje możliwość wystąpienia nieumyślnych bądź przypadkowych błędów. ARCH-DOM zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i poprawek w dowolnym czasie bez konieczności zawiadamiania o nich. ARCH-DOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości ani zaniedbania
zawarte na stronie internetowej, a wszelkie decyzje podejmowane w oparciu o informacje i opinie zawarte na stronie internetowej ARCH-DOM stanowią wyłączną odpowiedzialność osób odwiedzających stronę ARCH-DOM.